Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu

Informacje ogólne

Od początku 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady. Rozszerzeniu uległ zakres usług oferowanych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, a także system nieodpłatnej pomocy prawnej poszerzony został o usługi z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje
spraw: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W 2021 r. na terenie powiatu ostrowskiego utworzono 3 punkty, które zostały rozdysponowane między wykonawców w następujący sposób:

  • Punkt I Nieodpłatna Pomoc Prawna, w którym pomocy udzielają na zmianę adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie i radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie, zlokalizowany w Ostrowi Mazowieckiej ul. Rubinkowskiego 8 w budynku Zespołu Szkół Nr 1. Porady prawne świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00-17.00;
  • Punkt II Nieodpłatna Pomoc Prawna i Mediacja, w którym pomocy udzielają radca prawny i mediator z Fundacji "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"z siedzibą w Olsztynie, zlokalizowany w Małkini Górnej ul. Nurska 150 w budynku Zespołu Szkół im. St. Staszica. Godziny pracy punktu: poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.00 i od środy do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. W ramach funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Małkini Górnej, jeden raz w tygodniu nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest również w lokalu Urzędu Gminy w Nurze ul. Drohiczyńska 2, we wtorek w godzinach 0d 8.00 do 12.00. Dyżury w piątek poświęcone są nieodpłatnej mediacji.
  • Punkt III Nieodpłatna Pomoc Prawna, w którym porad udziela doradca obywatelski z Fundacji "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" z siedzibą w Olsztynie, zlokalizowany w Ostrowi Mazowieckiej ul. Rubinkowskiego 8 w budynku Zespołu Szkół Nr 1. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-12.00.


Stosownie do art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem (29) 645 71 01.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2019-02-11
Data publikacji:2019-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1908