Start Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 1361
Odsłon : 945154

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Drukuj

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
– udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu www.bip.lubotyn.pl;
–   przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) i z ograniczeniami określonymi w art. 6 tej ustawy.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
1.   Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego uzyskaną z Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu jest zobowiązany do podania źródła jej pochodzenia, daty wytworzenia oraz pozyskania tej informacji.
2.    Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje ją w całości czy w części, a jeżeli tak to w jakiej.
3.   Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego pozyskanej w celu ponownego wykorzystywania, zobowiązany jest do poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
4.   Urząd Gminy w Starym Lubotyniu nie ponosi odpowiedzialności za informacje sektora publicznego przetworzone przez podmiot ponownie je wykorzystujący oraz za dalsze udostępnienie informacji z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, a także za informacje uzyskane w sposób inny niż pozyskanie ich ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub z pominięciem procedury wnioskowej.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
1.   Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się m.in. w przypadku, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
2.     Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
3.     Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Urząd Gminy w Starym Lubotyniu zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
4.     Po rozpatrzeniu wniosku Urząd Gminy w Starym Lubotyniu:
a)  przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
b)  informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
c)  składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
d)   odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
5.    Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 4 lit. c, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Gminy w Starym Lubotyniu o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
6.    W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy w Starym Lubotyniu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie
1.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu  jest bezpłatne. 
2.  W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Urząd Gminy, po rozpatrzeniu wniosku, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
3.     Rozpatrzenie przez Urząd Gminy w Starym Lubotyniu nietypowego wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podlegać będzie opłacie w wysokości uwzględniającej w szczególności: koszty materiałów użytych w celu przygotowania informacji, czas poświęcony na przygotowanie informacji, koszty przekazania informacji wnioskodawcy.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1. Od wydawanych przez Urząd Gminy w Starym Lubotyniu decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnioskodawcy przysługuje odwołanie do SKO. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu.
2.   Od decyzji SKO wydanej w następstwie rozpoznania odwołania wnioskodawcy  przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Wytworzył: Andrzej Podrez
Data informacji: 2016-10-25 14:45:33
Opublikował: Andrzej Podrez
Data publikacji: 2016-10-25 16:59:12
Odsłon: 251
Dziennik zmian
 

Strona korzysta z "ciasteczek" do statystyk i personalizacji strony. Jesli chcesz sie dowiedziec wiecej, zobacz nasze zasady bezpieczenstwa.

Akceptuje ciasteczka na tych stronach.
Pliki cookies na naszych stronach