Najbliższa sesja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, że w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i wnioski radnych.

5. Raport o stanie Gminy Stary Lubotyń za rok 2020.

  a. Przedstawienie raportu o stanie Gminy.

  b. Debata nad raportem o stanie gminy

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Lubotyń wotum zaufania

7. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.

  a. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Stary Lubotyń na dzień 31 grudnia 2020 r.

  b. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stary Lubotyń o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Stary Lubotyń.

  c. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Lubotyń za rok 2020 z tytułu wykonania budżetu.

  d. Zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Lubotyń o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stary Lubotyń za 2020 rok.

  e. Dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2020 r. w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Lubotyń z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2021 – 2025.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ”Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Stary Lubotyń na lata 2021-2025”.

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS w Starym Lubotyniu za 2020 rok.

14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

XXVI Sesja Rady Gminy odbędzie się bez obecności sołtysów wsi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2018-12-19
Data publikacji:2018-12-19
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2381